• Avva Evagrii Pontiiskii. O Pomyslakh (01) 49.00 ⃏